جستجو مزایده ها/مناقصه ها


نوع
موضوع
تاریخ برگزاری
انتخاب از تقویم
از تاریخ
انتخاب از تقویم
تا تاریخ
انتخاب از تقویم


رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 شرکت کشاورزی رضوی فروش محصول محلوج پنبه کشت و صنعت انابد / خرداد 1398(نوبت دوم) 1398/4/10 1398/3/30 1398/4/9
2 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش کاه و کلش حاصل از برداشت غلات در اراضی کشت و صنعت مزرعه نمونه 1398/4/9 1398/3/30 1398/4/6
3 شرکت کشاورزی رضوی فروش سردرختی ( نوبت دوم ) محصول باغات آلو کشت و صنعت مزرعه نمونه به مساحت حدودی 40 هکتار 1398/4/4 1398/3/30 1398/4/3
4 شرکت کشاورزی رضوی مزایده مشارکت در مدیریت و بهره برداری 2/5 هکتار از گلخانه های مزرعه نمونه 1398/4/4 1398/3/27 1398/4/4
5 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش آلایش حاصل از ذبح در مجتمع کشتارگاه و بسته بندی کشت و صنعت مزرعه نمونه تیر ماه 1398 1398/4/1 1398/3/27 1398/4/1
6 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش سردرختی محصول باغات آلو کشت و صنعت مزرعه نمونه به مساحت حدودی 40 هکتار 1398/3/27 1398/3/12 1398/3/27
7 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش باغات آلو، سیب بهاره، هلو، شلیل و کل باغ بیست هکتاری بصورت سردرختی در کشت و صنعت باغات 1398/3/21 1398/3/12 1398/3/22
8 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش محلوج پنبه کشت و صنعت انابد خرداد ماه 1398 1398/3/20 1398/3/4 1398/3/20
9 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش آلایش حاصل از ذبح در مجتمع کشتارگاه و بسته بندی کشت و صنعت مزرعه نمونه خرداد ماه 1398 1398/3/12 1398/2/31 1398/3/12
10 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش اقلام مازاد برنیاز و مستعمل کشت و صنعت انابد 1398/3/9 1398/3/4 1398/3/13
12345678910...صفحه آخر