جستجو مزایده ها


موضوع
تاریخ برگزاری
انتخاب از تقویم
از تاریخ
انتخاب از تقویم
تا تاریخ
انتخاب از تقویم


رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 شرکت کشت و صنعت انابد فروش پسته خشک 1396/9/13 1396/9/4 1396/9/13
2 شرکت کشت و صنعت انابد مزایده فروش کامیون کمپرسی 911 ، پژو پارس و موتورسیکلت 1395/12/10 1395/11/30 1395/12/10
3 شرکت کشت و صنعت انابد مزایده فروش کامیون کمپرسی 911 ، پژو پارس و موتورسیکلت 1395/12/10 1395/11/30 1395/12/10
4 شرکت کشت و صنعت انابد فروش تراکتور، ادوات کشاورزی و لوازم مازاد بر نیاز 1395/12/3 1395/11/23 1395/12/3
5 شرکت کشت و صنعت انابد فروش تراکتور، ادوات کشاورزی و لوازم مازاد بر نیاز 1395/12/3 1395/11/23 1395/12/3
6 شرکت کشت و صنعت انابد فروش تراکتور، ادوات کشاورزی و لوازم مازاد بر نیاز 1395/12/3 1395/11/23 1395/12/3
7 شرکت کشت و صنعت انابد فروش محصول زیره سبز 1395/6/3 1395/5/21 1395/6/4
8 شرکت کشت و صنعت انابد مزایده فروش محصول پسته (سر درختی) 1395/6/3 1395/5/21 1395/6/4