چشم انداز


شرکت کشت وصنعت انابددر راستای تغییر و تحول تولیدات خود سعی خواهد کرد با استفاده بهینه از منابع تولید و با نگرش توسعه سیستم های نوین محصولاتی با راندمان و کیفیت بالاتر از سطح شهرستان تولید نموده و همچنین این شرکت به ارزش افزوده آب بعنوان حیاتی ترین معیار فعالیت خود توجه نموه و تلاش می نماید تا پایان برنامه سوم به رقم بالغ بر 50% میانگین جهانی ارزش افزوده آب برسد .