مأموریت


انجام عملیات کشاورزی ، دامپروری و ایجاد صنایع وابسته کشاورزی و دامی که درجهت تامین موضوع فوق شرکت

همچنین حفظ موقوفه میتواند به انجام امور زیربپردازد:

الف-کاشت محصولات زراعی، جنگل کاری و تهیه و تولید بذور اصلاح شده در جهت تکثیر وپروش آنها.

ب-پرورش ونگهداری دام- ایجادباغات- ایجاد صنایع غذایی وابسته

ز-استفاده ازتکنولوژی پیشرفته جهانی به منظورتحقق اهداف شرکت.

ح-بهره برداری بهینه از منابع در اختیار